| กรอบภารกิจงาน |

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. วิเคราะห์แผนงานและจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับ
    ยุทธศาสตร์ชาติ
4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมการจัดกิจกรรมของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลตามแผนงาน/โครงการ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
    กิจกรรมของนักเรียน

| โครงการสร้างกลุ่มงาน |