| กรอบภารกิจงาน |

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานธุรการงานสารบรรณตามระเบียบ
    สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสาน ส่งเสริม กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล
    โครงสร้างและอัตรากำลัง การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกและการจัดการความรู้ของ
    เจ้าหน้าที่
3. วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ประสาน สนับสนุน ติดตาม รวบรวม และรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำ
    แผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม รวมทั้งรายงาน
    ผลการดำเนินงาน
4. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและ
    การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การเงิน การบัญชี และการดูแลอาคารสถานที่เพื่อให้การปฏิบัติ
    งานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ประสาน สนับสนุน ติดตาม การจัดระบบบริหารงาน การช่วย
    อำนวยการ การควบคุมภายใน และการพัฒนาองค์กร
6. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

| โครงการสร้างกลุ่มงาน |