| กรอบภารกิจงาน |

1. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อร่วมประกอบการวางแผนและแนวทางการดำเนินงาน
    เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโภชนการ สุขภาพทางกาย
    นักเรียนและการจัดกิจกรรมพลานามัยนักเรียน ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
    เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
    ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3. เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพทางกายและการจัดกิจกรรม
    พลานามัยนักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลโครงการของกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
    สุขภาพทางกายนักเรียน และการจัดกิจกรรมพลานามัยนักเรียน

| โครงการสร้างกลุ่มงาน |