Vision | วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณธรรม สร้างคนดีมีคุณภาพ”

Mission | พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
4. กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    และสถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องา
    ในการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมนักเรียน
6. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินดำเนินงานา
    และพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ORGANISATIONAL | แผนผังองค์กร

Dr.WARANYAPHORN CHALEERAK

ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

Miss ORNANONG UTANVESARAT

นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน

Miss SIRIRAK CHUSAWAT

นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน

Mrs.YOWARAT PREDAPAN

นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและวิจัยการพัฒนากิจกรรมนักเรียน

Miss KULTHIDA UAMIM

นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน

Mrs.SUPAWAN PUDMARK

นางสุภาวรรณ ผุดมาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Mr. TEERAPAT PROMMAJAN

นายธีรภัทร พรหมจรรย์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Mr.NATTAWAT CHANBUA

นายณัฏฐ์วัฒน์ จันทร์บัว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Mr.SANTI LOHAPIYAPHAN

นายสันติ โลหะปิยะพรรณ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Mr.CHANARONG SRICHUN

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Miss WARUNEE WOOUM

นางสาววารุณี วออ่วม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Mr.THEPPHANOM LEEPRAKHON

นายเทพพนม ลีประโคน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Mr.TEERAPORN WAIKRUTTEE

นายธีระพร ไวยครุฑธี
ตำแหน่ง ครูช่วยราชการ

Mrs. AREE HANSOMSAKKUL

นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชพ.

Miss PONNAPAT THUSMALEE

นางสาวพรนภัส ทัศมาลี
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

Mrs. RUNGARUN CHARIYANUWAT

นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชก.

Mr.PANATTHAPHONG PANSEEMAI

นายปณัชญ์ธพงศ์ ปานสีใหม่
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

Mr. THANAKRIT KLAKITICHAI

นายธนกฤต กล้ากิติชัย
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

-

-
ตำแหน่ง -