| กรอบภารกิจงาน |

1. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อร่วมประกอบการวางแผนและแนวทางการดำเนินงาน
    เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ของผู้เรียน 8 ประการ ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย
    4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
    ในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำนักงาน
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์พัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
    8 ประการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
    การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
3. เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมหน้าที่พลเมือง
    และกิจกรรมประชาธิปไตย รักความเป็นไทย
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลโครงการของกลุ่มส่งเสริมลักษณะผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
    ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมหน้าที่พลเมือง กิจกรรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็น
    ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย

| โครงการสร้างกลุ่มงาน |